Tổng hợp Hydrogel từ Chitosan và tinh bột để ứng dụng trong hấp phụ

Nghiên cứu quy trình chế tạo Hydrogel từ Chitosan và tinh bột; khả năng hấp phụ phẩm nhuộm của Hydrogel đã điều chế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447