Toán Rời Rạc - Phạm Tiến Sơn

Toán học rời rạc là một bộ phận của toán học nhằm nghiên cứu các đối tượng rời rạc: Nghiên cứu các cấu trúc rời rạc khác nhau và các phương pháp giải các vấn đề có liên quan đến cấu trúc này. Thông tin lưu trữ vận hành trong máy tính dưới dạng các tín hiệu rời rạc ( các máy tính liên tục chỉ là các máy tính tương tự, chuyên dụng). Vì vậy công cụ dùng để biểu diễn thông tin trong máy và xử lý các thông tin này là toán học rời rạc