Tổng hợp oxit kim loại hình cầu rỗng kích thước nano bằng phương pháp thủy nhiệt

Tổng quan về vật liệu nano; Cảm biến khí. Nghiên cứu tổng hợp khuôn cacbon có dạng cầu từ nguồn gluco; Tổng hợp vật liệu nano oxit coban dạng cầu rỗng; Nghiên cứu cảm biến khí của nano oxit coban tổng hợp.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447