Tổ chức phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn

Sưu tập và hệ thống tư liệu về công tác tổ chức phòng thủ ở Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Nghiên cứu các hoạt động bảo vệ vùng biển (bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo) thuộc quyền quản lý của Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Đánh giá những thành công và hạn chế của chính quyền chúa Nguyễn trong tổ chức phòng thủ và bảo vệ vùng biển cũng như kinh nghiệm lịch sử góp phần làm cơ sở tham khảo cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447