Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

Nội dung cuốn sách bao gồm: Cơ sở tính toán bình sai trắc địa; Một số vấn đề của phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán; Cơ Bình sai lưới trắc địa tự do, Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn, Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán, Ứng dụng các phần mềm GIS