Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

Hệ được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu bất kì trạng thái này có thể điều khiển tới lân cận của trạng thái khác bởi điều khiển chấp nhận được. Các điều kiện cần và đủ để hệ tuyến tính tổng quát (GLS)0 điều khiển được xấp xỉ đã được chứng minh.