Tìm hiểu về độ quan trọng của luật kết hợp và phương pháp ẩn tập mục phổ biến.

Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp và thuật toán Apriori và cải tiến của nó.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447