Tìm hiểu vấn đề phụ thuộc dữ liệu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng sử dụng đại số gia từ

Giới thiệu về lý thuyết tập mờ, đại số gia từ. Trình bày mô hình cơ sở hướng đối tượng mờ sử dụng đại số gia tử. Nghiên cứu các dạng phụ thuộc hàm mờ và các dạng chuẩn lớp đối tượng mờ giải quyết các dị thường dữ liệu khi cập nhật dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong CSDL hướng đối tượng mờ.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447