Tìm hiểu và xây dựng khung ứng dụng cho Elearning

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Elearning, tìm hiểu khung ứng dụng Elearning, các mô hình Elearning và khả năng ứng dụng của nó, mô hình khái niệm và khung ứng dụng, cài đặt và thử nghiệm của Elearning

Từ khóa: Tin học, Elearning

3 p thuha 13/03/2015 294 1