Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng suy diễn XD02 trên XML

Nghiên cứu sự kết hợp CSDL suy diễn và hướng đối tượng; Sử dụng XTREE cho truy vấn XML; Ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng suy diễn XDO2 trên XML.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447