Tìm hiểu cơ sở dữ liệu thời gian và ứng dụng cho việc quản lý hồ sơ công chức - viên chức của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên.

Giới thiệu thiết kế CSDL thời gian cho việc quản lý hồ sơ công chức viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Tổng quan về quy trình thực hiện việc quản lý hồ sơ theo mo hình TimeER.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447