Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trên sự phát sinh chồi từ vảy hành cây Lily Sorbonne

Trong nghiên cứu này, các chất điều hòa tăng trường thực vật 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), picloram, 6-benzylaminopurine
(BA) hay thidiazuron (TDZ) ở các nồng độ khác nhau, riêng lẻ hay phối hợp được dùng để cảm ứng sự phát sinh chồi từ vảy hành Lily Sorbonne. Mời các bạn cùng tham khảo.