Tiềm năng và giải pháp phát triển một số cây tinh dầu ở vùng đất cát huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu và nhu cầu sinh thái một số cây tinh dầu; Phân tích tiềm năng và đề xuất một số giải pháp phát triển cây tinh dầu ở vùng đất cát huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.