Tìm hiểu một số phương pháp cân bằng năng lượng trong mạng Rfid

Tổng quan về công nghệ Rfid và Rfid tích hợp với mạng cảm biến không dây; Một số phương pháp cân bằng năng lượng trong mạng Rfid; Cài đặt mô phỏng và phân tích kết quả.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447