Tìm hiểu khả năng cải thiện môi trường - cảnh quan hồ nuôi cá ở một số điểm di tích bằng rau dừa nước

Tìm hiểu khả năng cải thiện môi trường nước hồ nuôi cá của rau Dừa nước, từ đó đề xuất mô hình sử dụng thực vật thủy sinh sống nổi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447