Tìm hiểu các bảo tàng ở Huế

Tìm hiểu sự ra đời, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các bảo tàng ở Huế; Vai trò của các bảo tàng trong đời sống xã hội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao các hoạt động của hệ thống Bảo tàng ở Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447