Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quản lý nghề ngư dựa vào cộng đồng ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên.

Đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất, hoặc giải pháp hổ trợ trong quá trình thực trạng và thúc đẩy quản lý nghề ngư dựa vào cộng đồng tại đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447