Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

Đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trên cơ sở đó đề
xuất được giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất lâm nghiệp của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447