Thực trạng và giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác đá xây dựng ở tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Đánh giá hiện trạng khai thác đá xây dựng và ảnh hưởng của hoạt động
này đến môi trường; Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai
thác đá xây dựng trên địa bàn Quảng Trị; Đề xuất các giải pháp hợp lý, nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác đá xây dựng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447