Thực trạng và giải pháp quản lý khai thác hợp lý vật liệu xây dựng thông thường ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá khái quát được tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Quảng Trạch; Làm rõ đƣợc thực trạng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các doanh nghiệp và những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản ở huyện Quảng Trạch; Đề xuất các giải pháp quản lý khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở địa phương.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447