Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở thị trấn Ái Tử, thị trấn Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.; Công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nghiên cứu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447