Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Đánh giá được hiện trạng và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm lập kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại cho các hoạt động phát triển kinh doanh sản xuất tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447