Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Khái quát về lãnh thổ nghiên cứu và thực trạng quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447