Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn trình bày tổng quan cơ sở lý luận và có liên quan đến đề tài nghiên cứu; Phân tích đặc điểm tự nhiên, KT-XH của huyện Quảng Trạch; Thực trạng quản lý và hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Quảng Trạch năm 2018; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp ở lãnh thổ.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447