Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng và hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chương 3: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447