Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; Thực trạng phát sinh CTRSH ở Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH ở Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447