Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông cơ sở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế (Nam Đông và A Lưới)

Tìm hiểu thực trang hoạt động truyền thanh cơ sở và đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông cơ sở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế (Nam Đông và A Lưới).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447