Thực trạng áp dụng quy chế đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2000 đến năm 2006

Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng Quy chế đăng ký kinh doanh trên cơ sở các quy định của luật doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh; Đưa ra những nguyên nhân vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Quy chế đăng ký kinh doanh; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Quy chế Đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447