Thực tiễn công tác hộ tịch tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2005 đến năm 2007

Khái quát những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc của công tác hộ tịch trong quá trình thực hiện Nghị định mới về đăng ký và quản lý hộ tịch đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra những giải pháp phù hợp, đảm bảo cho việc quản lý hộ tịch của cơ quan nhà nước.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447