Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý hồ sơ bệnh nhân tại trung tâm y tế huyện

Giới thiệu khái quát cơ sở dữ liệu thời gian; Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý hồ sơ bệnh nhân; Phân tích thiết kế và cài đặt chương trình quản lý hồ sơ bệnh nhân.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447