Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý đào tạo tại trường THPT

Tổng quan về cơ sở dữ liệu thời gian; Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý đào tạo tại trường trong học phổ thông; Xây dựng chương trình cho quản lý đào tạo tại trường trung học phổ thông.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447