Tài liệu hướng dẫn thực hành Hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Hỗ trợ cộng đồng trong trường hợp thiên tai khẩn cấp (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn thực hành cho cán bộ công tác xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng.