Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người sống chung với HIV/AID (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Mục đích của “Tài liệu tập huấn công tác xã hội với người sống chung với HIV/AID” dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về HIV/AIDS, về những vấn đề của người sống chung với HIV như sự kỳ thị, sức khỏe, việc làm và những tổn thương tâm lý do nhiễm HIV và công tác trợ giúp họ cũng như người thân của họ giải quyết vấn đề.