Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người nghiện ma túy (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người nghiện ma túy (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) gồm các nội dung sau: Một số vấn đề chung về ma túy và nghiện ma túy; Truyền thông phòng, chống ma túy và giảm kỳ thị với người nghiện ma túy; Hỗ trợ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy; Các hoạt động can thiệp hỗ trợ nhóm cho người nghiện ma túy.