Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người mại dâm (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người mại dâm (Dành ho cán bộ xã hội cấp cơ sở) này gồm 5 bài: Một số vấn đề cơ bản về mại dâm; Kỳ thị với người mại dâm và hoạt động trợ giúp giảm kỳ thị; Hỗ trợ tâm lý cho người mại dâm; Chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh và phòng ngừa giảm tác hại cho người mại dâm; Hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người mại dâm.