Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người khuyết tật (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Mục đích của Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người khuyết tật (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) này là cung cấp cho cán bộ xã hội những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác trợ giúp cho người khuyết tật, tăng cường chức năng xã hội của người khuyết tật để họ có thể hòa nhập cộng đồng một cách bền vững