Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người bị hại và người làm chứng chưa thành niên trong hệ thống tư pháp (Dành cho cán bộ cấp xã)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với người bị hại và người làm chứng chưa thành niên trong hệ thống tư pháp (Dành cho cán bộ cấp xã) gồm các nội dung sau: Một số vấn đề chung; Đánh giá vấn đề của người bị hại và người làm chứng chưa thành niên; Các hoạt động hỗ trợ người bị hại, người làm chứng chưa thành niên; Những yêu cầu đối với nhân viên xã hội khi tham gia hỗ trợ.