Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ cấp xã)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với các dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ cấp xã) gồm các nội dung chính sau: Khái quát về dân tộc và dân tộc thiểu số; Công tác xã hội với vấn đề nghèo đói ở nhóm dân tộc thiểu số; Công tác xã hội trong hỗ trợ giải quyết vấn đề văn hóa, lối sống đối với nhóm dân tộc thiểu số; Công tác xã hội với vấn đề chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường đối với dân tộc thiểu số; Công tác xã hội với vấn đề giáo dục của nhóm dân tộc thiểu số.