Tác động của hoạt động sinh kế cư dân vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2: Các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm tác động đến tài nguyên rừng Yok Đôn. Chương 3: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động sinh kế bất lợi của cộng đồng dân cư vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Yok Đôn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447