Sự cân bằng tiệm cận của các phương trình vi - tích phân trong không gian Banach

Bài viết tập trung nghiên cứu sự cân bằng tiệm cận của một số lớp phương trình vi - tích phân trong không gian Banach, thỏa mãn một số điều kiện thích hợp.