Search Engine và thuật toán đối sánh đa mẫu cho hệ thống tìm kiếm thông tin trên mạng

Trình bày đặc tính, cơ chế, cấu trúc và một số vấn đề liên quan đến bộ công cụ SE và một số giải pháp liên quan. Phân tích, đánh giá một số bộ công cụ SE điển hình thông dụng hiện nay. Giới thiệu vấn đề về đối sánh mẫu trong bài toán tìm kiếm chuỗi trên văn bản. Nghiên cứu đề xuất thuật toán đối sánh nhanh đa mẫu áp dụng cho bộ công cụ SE trong chức năng tìm kiếm trên mạng