Quản lý đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Huế dưới sự trợ giúp của công nghệ GIS

Gồm 3 chương: 1. Tổng quan về quản lý đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh theo luật doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống thông tin địa lý GIS; 2. Thực trạng về đăng ký kinh doanh, quản lý đăng ký kinh doạnh và quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế; 3. Quản lý đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở thành phố Huế dưới sự trợ giúp của GIS - Định hướng và giải pháp hoàn thiện.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447