Phương thức thể hiện tin đồ họa trên báo điện tử Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Vietnamplus và báo Vnexpress)

Chỉ ra các phương thức thể hiện của tin đồ họa trên báo điện tử Việt Nam qua khảo sát hai tờ bào điện tử Vietnamplus và báo Vnexpress.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447