Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Chương 1: Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống yêu
nước và cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trước 1945. Chương 2: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (1945 -1954). Chương 3: Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447