Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (1945 - 1954); Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm của phong trào đáu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh PHú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447