Phân vùng nguy cơ lũ quét ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế dưới sự trợ giúp của GIS

Luận văn trình bày Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển lũ quét ở lãnh
thổ nghiên cứu; Nghiên cứu hiện trạng và nguyên nhân gây ra lũ quét ở huyện Nam Đông và thiệt hại của lũ quét gây ra; Tiến hành phân vùng nguy cơ lũ quét huyện Nam Đông dưới sự trợ giúp GIS; Đánh giá nguy cơ lũ quét ở huyện Nam Đông và đề xuất giải pháp ứng phó.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447