Phân tích và đánh giá dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật thế hệ mới trong một số loại rau xanh ở tỉnh2 Thừa Thiên Huế và Quảng Bình

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan lý thuyết; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3 kết quả và thảo luận.