Phân tích các điều kiện sinh thái tự nhiên phục vụ cho việc phát triển một số nhóm cây trồng chính ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng cơ sở lý luận có liên quan đến đặc thù sinh thái của lãnh thổ nghiên cứu; phân tích các điều kiện sinh thái, đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp của các nhóm cây trồng so với tiềm năng sinh thái của lãnh thổ; ứng dụng phương pháp nghiên cứu cảnh quan cho việc xây dựng bản đồ cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447