Phân Mảnh dọc trong cơ sở dữ liệu dựa vào kỹ thuật khai phá luật kết hợp

Nghiên cứu tổng quan về khai phá dữ liệu, khai phá dữ liệu với luật kết hợp, phân mảnh dữ liệu; Phân mảnh dọc trong cơ sở dữ liệu sử dụng kỹ thuật khái phá luật kết hợp; Đánh giá và mô phỏng thuật toán.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447