Phân biệt giới trên quảng cáo của Đại truyền hình Việt Nam hiện nay

Tham khảo về thực trạng về vấn đề phân biệt giới trên quảng cáo truyền hình cho sinh viên, những người giảng dạy về truyền thông.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447